• 1. Wszyscy, którzy wiernie s u y mi b d , odmawiaj c ró aniec wi ty, otrzymaj pewn szczególn ask .

 • 2. Obiecuj moj specjaln obron i najwi ksze aski wszystkim tym, którzy b d odmawia ró aniec.

 • 3. Ró aniec b dzie pot n broni przeciwko piek u; zniszczy wyst pek i rozgromi herezj .

 • 4. Cnoty i wi te czyny zakwitn najobfitsze zmi owanie dla dusz uzyska od Boga; serca ludzkie odwróci od pró nej mi o ci wiata, a poci gnie do mi o ci Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych. O! Ile dusz u wi ci t modlitw .

 • 5. Dusza, która poleca mi si przez ró aniec nie zginie.

 • 6. Ktokolwiek odmawia b dzie pobo nie ró aniec wi ty, rozwa aj c równocze nie tajemnice wi te, nie dozna nieszcz , nie do wiadczy gniewu Bo ego, nie umrze nag mierci ; nawróci si , je li jest grzesznikiem, je li za sprawiedliwym wytrwa w asce i osi gnie ycie wieczne.

 • 7. Prawdziwi czciciele mego ró a ca nie umr bez sakramentów wi tych.

 • 8. Ci, którzy b d odmawiali ró aniec, znajd podczas swego ycia i w chwili mierci wiat o Bo e oraz pe ni Bo ej aski i b d mieli udzia w zas ugach b ogos awionych.

 • 9. Codziennie uwalniam z czy ca dusze, które mnie czci y modlitw ró a cow .

 • 10. Wierne dzieci ró a ca zas u na wysoki stopie chwa y w niebie.

 • 11. O cokolwiek przez ró aniec prosi b dziesz otrzymasz.

 • 12. Rozszerzaj cym mój ró aniec przyb d z pomoc w ka dej potrzebie.

 • 13. Otrzyma am od mojego Boskiego Syna obietnic , e wszyscy obro cy ró a ca b d mieli za wstawienników ca y dwór niebieski w czasie ich ycia i w godzin mierci.

 • 14. Odmawiaj cy mój ró aniec s moimi dzie mi, a bra mi Jezusa Chrystusa, Syna mojego Jednorodzonego.

 • 15. Nabo e stwo do mego ró a ca jest wielkim znakiem przeznaczenia dla nieba.

Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716)

„Od kiedy moc diabła została zmiażdżona przez pokorę i mękę Jezusa Chrystusa – mówi kardynał Hugues – dusza uzbrojona rozważaniem tajemnic życia naszego Pana stała się praktycznie nie do pokonania, a jeżeli szatan stara się dokuczyć takiej duszy, to z pewnością zostanie sromotnie pokonany. Induite vos armatarum Dei, «obleczcie się w zbroję Bożą, abyście się mogli ostać wobec zasadzek diabelskich» (Ef 6,11)”. Uzbrój się zatem w broń Boga, Różaniec Święty, a zmiażdżysz głowę diabła i nie ulegniesz żadnym jego pokusom„.

Johannes Maria Vianney (1786-1859)

„Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”

Jan Bosco (1815-1888)

„Za pomocą Różańca św. zwyciężone zostały herezje, naprawione obyczaje, oddalone zarazy, zakończone wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty czystości, a ponadto obronione dusze przed wszelkim zasadzkom szatana. Różaniec jest przedłużeniem Zdrowaś Maryjo, którym można uderzyć, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne moce”

Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymano wskutek tej modlitwy. Za pomocą Różańca św. zwyciężone zostały herezje, naprawione obyczaje, oddalone zarazy, zakończone wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty czystości, a ponadto obronione dusze przed wszelkim zasadzkom szatana.

Różaniec jest przedłużeniem Zdrowaś Maryjo, którym można uderzyć, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne moce

Pater Pio (1887-1968)

„Podajcie mi moją broń – mówił Ojciec Pio, gdy czuł, że traci siły w walce ze złem. – Tym się zwycięża szatana – wyjaśniał, biorąc do ręki różaniec”.

Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi.

"Ledwie sie obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi, zaczynaj odmawiać Różaniec - nawet wtedy, gdy pracujesz: myjesz naczynia czy cokolwiek innego robisz - bo wtedy nie dajesz miejsca szatanowi, żeby pracował w twoich myślach. A poza tym kroczysz w wolności i zawsze jesteś spokojny."

Odpustów

 • Jedynym dysponentem odpustów w Kościele jest papież. Tylko on może określać warunki jego uzyskania, lub delegować swą władzę w tej materii innym. Delegacja ta nie może być przekazywana dalej, chyba, że ze zgodą papieża.

 • Każdy wierny może zyskiwać odpusty czy to cząstkowe, czy zupełne albo dla siebie, albo ofiarowywać za zmarłych na sposób wstawiennictwa. Nie można uzyskać odpustu dla innego żyjącego. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia (wyjątek stanowi chwila śmierci, w której to można uzyskać odpust zupełny, chociażby tego dnia wierny uzyskał już wcześniej inny), natomiast odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie.

Warunkami koniecznymi i wspólnymi dla wszystkich odpustów są:

 • bycie ochrzczonym, nieekskomunikowanym oraz w stanie łaski uświęcającej

 • posiadanie przynajmniej ogólnej intencji zyskania odpustu oraz wypełnienie w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia danego odpustu

Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się:

 • wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego

 • wykonanie czynności związanej z odpustem

 • odbycie spowiedzi sakramentalnej

 • przyjęcie Komunii eucharystycznej

 • modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo)

Po jednej spowiedzi można uzyskać kilka odpustów zupełnych, natomiast po jednej komunii i jednej modlitwie zyskuje się tylko jeden odpust zupełny.

Trzy ostatnie warunki (spowiedź, komunia, modlitwa) można wypełnić na wiele dni przed lub po wykonaniu przepisanej czynności. Wypada jednak by Komunia św. i modlitwa w intencjach papieża miały miejsce w tym dniu, w którym wykonuje się wspomnianą czynność związana z odpustem.

W przypadku odpustu cząstkowego wymagane jest jedynie wykonanie czynności i przynajmniej skrucha serca.

Czynności związane z odpustem mogą być różnorakie. Mogą to być określone modlitwy, określone dobre uczynki lub określone praktyki religijne. Czynności te mogą być ponadto związane z określonym miejscem lub z określonym czasem. Przykładowe czynności obdarzone odpustem zupełnym:

 • pobożne przyjęcie błogosławieństwa papieskiego Urbi et Orbi; odpust uzyskać można również wtedy, gdy ze słusznej przyczyny fizycznie nie uczestniczy się w świętych obrzędach, jednak z pobożnym nastawieniem serca śledzi się je przez bezpośrednią transmisję medialną

 • przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej lub pobożny udział w tej ceremonii

 • pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych – odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące

 • nawiedzenie i pobożne odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę

 • jednej z czterech rzymskich bazylik papieskich

 • kościoła w uroczystość tytułu

 • kościoła lub ołtarza w samym dniu dedykacji (uroczystego poświęcenia)

Przykładowe czynnosci obdarzone odpustem cząstkowym:

 • nauczanie bądź uczenie się prawd wiary katolickiej

 • nawiedzenie Najświętszego Sakramentu w celu adoracji

 • pobożne odmówienie kantyku Magnificat

 • pobożne wezwanie swego Anioła Stróża, posługują się zatwierdzoną modlitwą (np. Aniele Boży)

 • odnowienie przyrzeczenia chrzcielnego, posługując się jakąkolwiek formułą

 • pobożne odwiedzenie starożytnego cmentarza chrześcijańskiego (katakumby)

Podstawowe zasady dotyczące uzyskiwania odpustów zawarte są w prawie kanonicznym. Nad właściwym sprawowaniem odpustów czuwa w Kościele trybunał Penitencjarii Apostolskiej, który publikuje również Enchiridion Indulgentiarum, będący swoistym katalogiem odpustów. Ostatnie, czwarte wydanie Enchiridionu ukazało się w lipcu 1999 i związane było z Wielkim Jubileuszem Roku 2000.

Fatima

Sitemap | Impressum